Startsida
Om KVVS

Om KVVS

Om KVVS

Ändamål och arbetssätt

KVVS främsta uppgift är att i vidaste mening främja dels vetenskaplig forskning, högre utbild­ning och vitterhet i Göteborg med omnejd, dels kontakter mellan vetenskap och samhälle. Därtill skall, såsom det sägs i de ursprungliga stadgarna, akademin främja det samhälleliga nyttiggöran­det av vetenskapliga framsteg. Härutöver har KVVS åtagit sig vissa specifika uppgifter, vilka finns förtecknade i dess stad­gar och vidare utvecklats genom praxis.

Mera specifikt skall KVVS främja forskning och vitterhet bl.a. genom att:

  • hålla sammanträden med föredrag i vetenskapliga eller vittra ämnen av brett intresse
  • stödja och anordna vetenskapliga kongresser och symposier
  • publicera vetenskapliga arbeten i sina skriftserier samt ge stöd till annan publicistisk vetenskaplig eller vitter verksamhet
  • dela ut stipendier och ge annat stöd till vetenskaplig forskning och vitterhet, företrädesvis vid högre lärosäten och museer, med användande av avkastningen från såväl KVVS egna fonder som de av KVVS förvaltade stiftelserna samt med medel som tilldelas KVVS från Adlerbertska forskningsstiftelsen
  • initiera nya vetenskapsområden som anses viktiga men ännu ej funnit en plats i den befintliga universitetsstrukturen
  • deltaga med representanter i olika forskningsstödjande stiftelser, som genom sina donationsvillkor kräver oberoende vetenskapliga specialister
  • dela ut priser och hedersomnämnanden för framstående vetenskaplig och konstnärlig verksamhet


GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN