Startsida
Publikationer

Publikationer

Illustraipn publikationerPublikationer

KVVS publikationssamlingar förvaras på Göteborgs universitetsbibliotek. Skrifter ur dessa samlingar finns i allmänhet tillgängliga för inköp genom Mona Ahnstdet vid Göte­borgs universitetsbibliotek (mona.ahnstedt@ub.gu.se) eller genom skriftlig beställning till KVVS. Böcker av allmännare karaktär som framställts av KVVS kan också finnas i den öppna bokhan­deln.

KVVS har sedan många år en omfattande utbytesverksamhet av
vetenskapliga skrifter med olika vetenskapliga bibliotek
och lärda sällskap världen över.

KVVS publikationer kan anskaffas genom rekvisition från

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i
Göteborg
Box 222
SE-405 30  Göteborg

eller
via e-postadressen mona.ahnstedt@ub.gu.se

Frågor kan ställas till sekreteraren via info@kvvs.se

Serien Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis utkommer fr.o.m. 1967. Den är uppdelad i underserierna Humaniora, Botanica, Zoologica, Geophysica, Biomedica och Inter­disci­plinaria. Dessutom utges vissa publikationer utan serietillhörighet (se nedan) och en årlig Års­bok med ledamotsmatrikel, redogörelser för det gångna årets verksamhet och speciella uppsatser. Dessutom har utgetts en samling Minnestal/Minnesteckningar  över avlidna ledamöter. Från 2011 ingår minnesteckningarna i Årsboken.

Priserna anges i svenska kronor (SEK). Härutöver
tillkommer
6 % moms.