Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) är en göteborgsbaserad, interdisciplinär vetenskapsakademi som bildades 1778. Dess verksamhet omfattar olika ämnesområden såsom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Främsta syftet med akademien är att främja vetenskaplig forskning och stödja högre utbildning.

De viktigaste inslagen i akademiens arbete är föreläsningsserier, ämnesöverskridande konferenser, publiceringsverksamhet, stipendiering och olika typer av riktade satsningar i samklang med identifierade vetenskapliga behov. För närvarande är akademien huvudman för ett pilotprojekt för att utveckla en internationell “youth think tank” i Göteborg.